Türkiye Cumhuriyeti

Münster Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

5901 Sayılı Mavi Kart Verilmesi Ile Ilgili Duruyu , 16.01.2013

 

Maliye Bakanlığının 01.01.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımlamış olduğu Harçlar Kanununa ilişkin 2, 5, 6 ve 7 sayılı Tarife Cetvelleri ile (2012-1) seri nolu Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği’ne bakıldığında Mavi Kartın değerli kağıtlar tablosunda 15. sırada yer aldığı görülmektedir. 


Bu çerçevede, dış temsilciliklerimize yapılacak Mavi Kart başvurularında harç tahsil edilip edilmeyeceği hususunda tereddüt hasıl olmuştur. Keyfiyet hakkında Bakanlığımızca, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ve NVİGM
’ye görüş sorulmuştur.

Anılan kurumlardan cevap alınıncaya kadar Mavi Kart düzenleme işleminden sarfınazar edilmesi ve 5901 sayılı Vatandaşlık Kanununun 28/7 maddesindeki „… Kartın ibraz edilememesi durumunda Kimlik Paylaşım Sistemi Aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğü’nden alınacak kayıt örneği ve uyruğunda bulunulan devlet makamlarınca verilmiş kimlik bilgilerini gösteren belge ile işlem yapılır“ hüküm uyarınca, başvuru sahiplerine talep etmeleri halinde vatandaşlıktan çıktıklarını gösteren kapalı nüfus kayıt örneğinin düzenlenebileceği ve bahsekonu belgenin yabancı ülke kimlik ve/veya pasaportu ile birlikte ibraz edilerek kullanılabileceği yönünde telkinde bulunulmasının yerinde olacağı değerlendirilmektedir.